ب ن د ول

ا غ َ ف ِ ير ً ا، لا َ ي َ ح ُ دّ ُ ال ْ طّ َ ر . ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ن‍ک‍ول‌ ب‍رات‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ت‍م‍ه‍ی‍دات‍ی‌ ک‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ از س‍ررس‍ی‍د م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ را از خ‍طر رج‍وع‌ ف‍وری‌ دارن‍ده‌ و ی‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ض‍ام‍ن‌ ک‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‌ ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و وج‍ود

2022-11-27
    How to come up with a logo
  1. Source: www
  2. ـة السـ
  3. ـان اذا ظـ
  4. ُ‫مَد‬ َ ‫ اَلل ُهَ ال‬
  5. ـق بطـ